Miło nam poinformować, iz wraz z Gminą Rudnik przystępujemy do prac nad opracowaniem dokumentu strategicznego, jakim jest Program Usuwania Azbestu z terenu Gminy Rudnik.  Posiadanie programu pozwoli na pozyskanie wsparcia z WFOŚiGW oraz RPO WSL Działanie 5.2, Poddziałanie 5.2.2 Typ 2.